Lees voor gebruik van de website onze reglementen goed en aandachtig door

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Dutch Design District, verder DDD,  persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat DDD inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

DDD zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

DDD is een dochteronderneming van Lourenz.nl. De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: LOURENZ.NL, Ronsseweg 1-B, Gouda, www.lourenz.nl, info@lourenz.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DDD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

geboortedatum

bankrekeningnummer

factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

DDD verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die DDD met betrokkene heeft gesloten;
  3. DDD een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. een gerechtvaardigd belang van DDD waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van DDD aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DDD verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DDD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

DDD zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Wettelijke grondslag: DDD houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  • Marketingdoeleinden: [bewaartermijn 5 jaar]
  • Telefonisch contact: [bewaartermijn 5 jaar]
  • Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn 5 jaar]

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van DDD of door middel van telefoon of e-mail. DDD zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

DDD gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  DDD maakt gebruik van de Google Analytics-advertentiefuncties. Dit houdt in dat Google Analytics naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics kan worden verzameld, ook gegevens over uw verkeer verzamelen via Google-advertentiecookies en ID’s. Wilt u zich hiervoor afmelden dat kan via deze link.

 

Beveiliging van de door DDD vastgelegde persoonsgegevens

DDD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DDD. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal DDD onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. DDD meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt DDD onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met DDD via info@dutchdesigndistrict.com

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van LOURENZ.NL schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dutch Design District is een handelsnaam van Lourenz.nl en hanteert dezelfde algemene voorwaarden als lourenz.nl, zie lourenz.nl/algemenevoorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK VAN WEBSITE (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”)

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld onder welke gebruiksvoorwaarden het u is toegestaan gebruik te maken van onze website www.dutchdesigndistrict.com (hierna: “Website”), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van onze Website, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik van onze Website te maken.

Informatie

De Website wordt geëxploiteerd door Lourenz.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, gevestigd in Gouda, Ronsseweg 1-B.

1 – Algemene bepalingen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.

1.2 De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden door Lourenz.nl en haar dochterondernemingen.

2 – Toegang tot onze Website

2.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze Website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld indien de Website op enig tijdstip of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

2.2 Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van onze Website van tijd tot tijd beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

3 – Beroep op weergegeven informatie

Ofschoon wij ons inspannen om te verzekeren dat de informatie op de Website op de datum van bekendmaking gangbaar, juist en actueel is, bieden wij geen (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, vrijwaringen of toezeggingen ten aanzien van de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid van vorenbedoelde informatie. Voor zover onder het toepasselijk recht is toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor vermogensschade en/of enig ander nadeel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle indirecte en directe schade en gevolgschade, ontstaan door het gebruiken van of voorvloeiend uit het gebruik van de website en/of enige informatie die via de website wordt verstrekt. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

4 – Privacy en informatie over u en uw bezoeken aan onze Website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door van onze Website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons privacybeleid aandachtig te lezen.

5 – Beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele-eigendomsrechten op onze Website en het daarop publiek toegankelijk gemaakte materiaal en informatie berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. De website en de daarop vermelde materiaal en informatie zijn overal ter wereld auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en door verdragen beschermd. Alle intellectuele-eigendomsrechten worden voorbehouden.

5.2 U mag geen inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de producten waarvoor op de website reclame wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten die rusten op de vervaardiging, het model, het merkbeleid en de verpakking. Tevens mag u geen veranderingen in de door Lourenz.nl geleverde producten aan brengen, tenzij u vooraf schriftelijk een licentie van ons of onze licentiegevers heeft verkregen.

5.3 Door gebruik te maken van de Website krijgt u geen licentie voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van de al dan niet wettig gedeponeerde handelsmerken die de eigendom zijn van of in licentie zijn verleend aan Lourenz.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot de woorden en beeldmerken “Lourenz.nl”, “Lourenz”, “Dutch Design District”, en de merken waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt.

5.4 U mag delen van de Website voor uw eigen persoonlijke, niet-bedrijfsmatige gebruik downloaden. Afdrukken van (delen) van de website is niet toegestaan. Tenzij zulks wettelijk is toegestaan, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourenz.nl strikt verboden op enigerlei andere wijze van de Website gebruik te maken, met inbegrip van het verveelvoudigen, veranderen, verspreiden, verzenden, opnieuw publiek toegankelijk maken, weergeven of openbaar maken van de inhoud van de Website.

5.5 Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourenz.nl niet toegestaan een eigen database waarin substantiële delen van de Website voorkomen, aan te maken en/of publiek toegankelijk te maken.

6 – Voorschriften voor het gebruik van inhoud

Het is u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lourenz.nl niet toegestaan enig deel van de Website en/of de daarop vermelde inhoud op enigerlei wijze bedrijfsmatig te exploiteren; u dient zich te houden aan de op de Website weergegeven merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en overige eigendomsrechtelijke beperkingen en licenties.

7 – Virussen, hacking en andere strafbare feiten

7.1 U mag geen oneigenlijk gebruik van onze Website maken door het welbewust verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, verminkte gegevens of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of andere servers, computers of databases waarmee onze Website in verbinding staat. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde begaat u een strafbaar feit; wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur of -programmatuur, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan besmetten, veroorzaakt door uw gebruik van onze Website en/of het downloaden downloaden van materiaal van onze Website of van websites die een link naar onze Website bevatten.

8 – Het opnemen van links naar onze Website

8.1 U mag een link naar onze homepage opnemen, mits u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet en daarbij geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Het opnemen van dergelijke links dient in overeenstemming te zijn met ons in artikel 5 hierboven vermelde beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan op een zodanig wijze een link tot stand te brengen dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat tussen u en ons dan wel dat wij op enigerlei goedkeuring aan u hebben verstrekt danwel u op enigerlei wijze aanbevelen, terwijl daarvan feitelijk geen sprake is. U mag geen link tot stand te brengen indien uw website inhoud bevat die van slechte smaak getuigt, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 U mag geen link tot stand te brengen vanaf een website die niet van u is.

8.3 U mag onze Website niet op andere websites framen.

8.4 U mag geen link opnemen naar andere delen van onze Website dan de homepage.

8.5 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de toestemming voor het opnemen van links om welke reden dan ook in te trekken, zonder u daarvan in kennis te stellen.

9 – Links vanaf onze Website

In die gevallen waarin onze Website links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Met het bestaan van een link naar een andere website wordt niet gesuggereerd of verklaard dat wij de aanbieder daarvan of diens producten of diensten aanbevelen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van vorenbedoelde websites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid daarvoor. Tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van websites van derden en door derden verstrekte bronnen of uw beroep op de daarin vervatte inhoud.

10 – Wijzigingen in de Website

Lourenz.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de Website, beleidsregels en deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen. Op u zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de Website van kracht zijn. We raden u aan de Website van tijd tot tijd te bezoeken om zo te bepalen wat de dan geldende Gebruiksvoorwaarden zijn.

11 – Vrijwaring

U vrijwaart Lourenz.nl tegen alle mogelijke gerechtelijke procedures die tegen Lourenz.nl worden ingesteld voor zover dergelijke procedures ontstaan naar aanleiding van i) uw gebruik van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten (in artikel 5 hierboven vermeld), ii) vorderingen wegens inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of iii)_vorderingen wegens smaad als gevolg van uw specifieke gebruik van de Website, met inbegrip van gegevens die u op de Website invoert.

12 –Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1 De Website, met inbegrip van de inhoud, wordt kosteloos aangeboden. Lourenz.nl is jegens u en andere personen niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van onbevoegd gebruik van de Website en het gebruik van de op de Website vermelde informatie.

12.2 De Website is bestemd voor gebruik binnen Nederland. Lourenz.nl biedt geen garanties ten aanzien van de gebruiksgeschiktheid of beschikbaarheid van de op de Website genoemde producten buiten Nederland. Personen die ervoor kiezen buiten Nederland de Website te bezoeken, dienen zich te houden aan de lokale wetgeving voor zover die van toepassing is.

12.3 Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven door Lourenz.nl. Lourenz.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden en de afwijzing van aansprakelijkheid te wijzigen en zal in dat geval een daartoe strekkende kennisgeving op de Website plaatsen.

12.4 Lourenz.nl beoogt zijn aansprakelijkheid niet te beperken voor aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

12.5 Lourenz.nl zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat u volledig van de Website gebruik kunt maken. Gelet op de aard van het internet kan Lourenz.nl niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen of fouten.

13 – Afstandsverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt en wij geen maatregelen treffen, blijven wij gerechtigd bevoegd om in alle andere situaties waarin u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, onze rechten en (rechts)middelen aan te wenden.

14 – Algemeen

14.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de desbetreffende bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

14.2 De Website wordt in de huidige staat (as is) aangeboden; Lourenz.nl sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle garanties, vrijwaringen en toezeggingen van welke aard dan ook uit en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Website of de op de Website vermelde informatie of inhoud, of dat deze vrij is van gebreken of virussen.

15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale wetgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.

privacy policy algemene voorwaarden • Dutch Design District